Αλλαγές που έγιναν στο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2166 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. από τον 4601/2019 την 2019-03-09.doc

Print to Word

Αρθρο 4

Παράγραφος 3

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου Ισχύουσα μορφή παραγράφου
3.Η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της σε μίαν άλλη ανώνυμη εταιρεία έναντι μετοχών της λήπτριας εταιρείας δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυμης εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 81 έως 89 του κ.ν. 2190/1920. 3.....